Krst

krst“Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19-20).

 

Čo je krst?

 

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

 

Kto môže prijať krst?

 

Krst je schopný prijať každý človek a iba ešte nepokrstený človek.

 

Kto môže krstiť?

 

Riadnymi vysluhovateľmi krstu sú biskup, kňaz a v Latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý, aj nepokrstený človek, ak má potrebný úmysel a použije trojičnú krstnú formulu. Potrebný úmysel spočíva v tom, že chce robiť to, čo robí Cirkev, keď krstí. Cirkev vidí dôvod tejto možnosti v Božej vôli spasiť všetkých ľudí a v nevyhnutnej potrebe krstu na spásu.

 

Krstní rodičia?

 

Krstný rodičia majú byť svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom. Krstným rodičom nemôže byť nekatolík (okrem pravoslávneho veriaceho), rozvedený a civilne znovu zosobášený, a ten, kto žije pohoršlivým životom (napr. žije ako druh a družka). Krstný rodič má byť bez právnej prekážky. Musí mať najmenej 16 rokov a byť pobirmovaný. Medzi krstným rodičom a dieťaťom vzniká duchovné príbuzenstvo.

 

Svedok krstu?

 

Svedok krstu je dovolený vtedy, ak je ťažké nájsť dvoch krstných rodičov. Cirkev dovoľuje, aby kresťan z inej kresťanskej cirkvi (luterán, kalvin, anglikán) bol svedkom krstu za predpokladu, že jestvuje aspoň jeden krstný rodič. Pravoslávny veriaci môže spolu s katolíkom vykonávať úlohu krstného rodiča. Katolík nemôže vystupovať pri katolíckom krste v úlohe svedka krstu. Buď je krstným rodičom, alebo nie je. Ak nemá birmovku, nemôže byť ani krstným rodičom ani svedkom krstu. Nepokrstený nemôže byť ani svedkom krstu.

 

Ako prebieha?

 

Podstatný obrad krstu spočíva v ponorení kandidáta do vody alebo v liati vody na jeho hlavu, pričom sa vyslovuje vzývanie Najsvätejšej Trojice, t. j. Otca i Syna i Ducha Svätého.

 

Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult. Pre tento charakter nemožno krst opakovať.

 

Krst sa udeľuje vo farskom kostole, kde je krstný prameň, každú sobotu o 10.00. Nahlásiť krst môže iba rodič dieťaťa, v úradných hodinách. Rodný list dieťaťa a doklad rodiča (OP). Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov, v piatok pred krstom o 17.00 vo farskom kostole. Pred narodením dieťaťa radi udelíme požehnanie matkám.

© Farnosť Narodenia Panny Márie