Pallotíni SAC

pallotiniSpoločnosť katolíckeho apoštolátu je rehoľná spoločnosť kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom pallottíni, odvodeným od priezviska zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

 

Pallotti bol diecézny kňaz, ktorý žil v XIX. storočí /1795-1850/, v Ríme. Vynikal svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nie len jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.

 

Dňa 9. januára v roku 1835, počas slúženia sv. omši, dostal Pallotti milosť nadchnutia od Boha, aby založil Združenie Katolíckeho apoštolátu. Združenie malo spojiť všetkých ľudí – kňazov aj laikov, rôzneho stavu, remesla a odboru, ktorí by spoločne zjednotení hlásali Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme apoštolmi, krst nás k tomu zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to naše povolanie ako kresťanov, je to radostné povolanie lebo – ako opakoval Pallotti po sv. Pavlovi – Kristova láska nás ženie. Láska Krista nás poháňa a motivuje, nedá pokoj a inšpiruje nás k tomu, aby sme radostne hovorili o Bohu tam, kde žijeme. Robte všetko pomocou modlitby a činu, aby svet mohol poznať a milovať Krista – hovoril Pallotti.

 

Pallotíni vo svete:

 • pracujú ako dušpastieri farností
 • pracujú ako dušpastieri akademickej mládeže
 • pracujú s modlitebnými skupinami ako sú oázy, miništranti, neokatechumenát, večeradlo
 • starajú sa o ťažko chorých
 • zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami
 • pallotínov možeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj pri práci s väzňami
 • vedú duchovné cvičenia
 • zaoberajú sa misiami
 • organizujú pešie púte ako aj zahraničné púte do rôznych bazilík a svätých miest na svete
 • kňazi a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých školách
 • pôsobia v oblastiach tlačiarenských a vydavateľských
 • pracujú v dielňach, v oblasti poľnohospodárskej, v záhradách, vrátniciach, sakristiách ako aj na misiách

 

Pallotíni na Slovensku:

 • podporujú misijné krajiny prostredníctvom Misijného sekretariátu
 • šíria úctu k Božiemu milosrdenstvu
 • vydávajú časopisy Apoštol Božieho milosrdenstva, Echo z Afriky a inných kontinentov
 • zriadili Misijnú galériu v Hronskom Beňadik
 • starajú sa o výstavu pápežských darov Jána Pavla II., ktorá je situovaná v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi
 • vedú duchovné cvičenia o Božom Milosrdenstve vo farnostiach ako aj v rekolekčnom dome v Spišskej N. Vsi a v kláštore v Hronskom Beňadiku
 • zaoberajú sa mládežou – organizujú oázy, kurzy a súťaže pre miništrantov
 • vydávajú a distribuujú knihy
 • pracujú vo farskej pastorácii
 • starajú sa o svätyňu Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi
 • starajú sa o benediktínsky kláštor a kostol v Hronskom Beňadiku, v ktorom sa nachádzajú relikvie Najsvätejšej Krvi

© Farnosť Narodenia Panny Márie