Roratne omše v piatky o 6:00

Infolist 12/2022

Aktuálne, decembrové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Sv. ruženec s deťmi v Mestskom parku

V tomto ružencovom mesiaci sme sa v nedeľu 16. 10. modlili sv. ruženec s deťmi v Mestskom parku pri Kaplnke Ružencovej Panny Márie.
Modlili sme sa s deťmi za deti na celom svete a za pokoj.

 

30. výročie založenia cirkevnej školy v Michalovciach

Deň 29. 9. 2022 bol pre Cirkevnú základnú školu sv. Michala v Michalovciach výnimočný. Spoločne sme slávili 30. výročie jej založenia. Tento deň prebiehal vo farnosti Panny Márie Pomocnice – saleziánov v Michalovciach. Začínal sa sv. omšou s o. biskupom M. Forgáčom pri príležitosti sviatku patróna našej školy sv. Michala. Nasledovala akadémia žiakov k výročiu školy a agapé. Na slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní hostia z radov pracovníkov Arcibiskupského úradu, duchovných otcov farností mesta, bývalých zamestnancov školy, no nechýbali rodičia žiakov. Naše poďakovanie patrí Bohu, všetkým rodičom, priaznivcom a dobrodincom školy.

 

CZŠ: Výberové konanie – učiteľ nemeckého jazyka

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ nemeckého jazyka. Potrebné informácie v PDF.

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie ukončené

Milý rodičia,

 

prihlasovanie na prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti bolo ukončené. Prihlásilo sa nám 94 detí.

 

Základný pilier prípravy je pravidelná účasť na nedeľných sv. omšiach. Podpisy sa však zbierať nebudú.
Ďalšou dôležitou súčasťou prípravy je aktívna účasť na hodinách náboženstva a osvojovanie si preberaných tém. Vaša spolupráca v tomto bode je preto veľmi potrebná a nezastupiteľná.

 

Ako som spomínal, pozývame Vás spolu s Vašimi deťmi na tzv. detské sv. omše, ktoré slávime v našom kostole v stredy o 18:00. Je to dobrá príležitosť pre deti zažiť spoločenstvo svojich rovesníkov pri slávení sv. omše.

 

Pripravujeme ešte ďalšie súčasti prípravy, o ktorých Vás budem včas informovať.

 

Potvrdenia o krste Vašich detí nemusíte zháňať, vyžiadam si ich priamo z príslušných farských úradov.

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a prajem Vám všetko dobré a veľa požehnania

 

Matúš Imrich, kaplán

Arcidiecézna charita Košice, Centrum podpory v Michalovciach

Naša farnosť podporila v letných mesiacoch projekt Arcidiecéznej charity Košice Emergency appeal, v rámci ktorého sa v Michalovciach zriadilo Centrum podpory. Venuje sa hlavne matkám a deťom z Ukrajiny, dočasne žijúcim na území nášho mesta. (viac…)

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie