Kardinál Jozef Tomko (1924 – 2022)

Posledné stretnutie v našom kostole pri príležitosti jubilea p. Konštanca v auguste 2013.

 

Sv. omše počas prázdnin

Cez júl a august budú sv. omše vo farskom kostole pondelok až piatok o 6.00 hod. a o 19.00 hod.
Cez víkend v sobotu a v nedeľu bez zmeny, čiže večerné o 18.00 hod.

 

15. augusta, prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 6.00, 12.00 a 19.00

Novokňaz Ján Butkovský SDB

V pondelok 27. júna 2022 slúžil novokňaz Ján Butkovský SDB „primičnú“ sv. omšu aj vo farskom kostole Narodenia Panny Márie.

 

Púť CZŠ k sv. Antonovi

Dňa 16. júna 2022 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi žiaci a pedagógovia Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach putovali na jedinečné miesto v meste Michalovce – kaplnke na Hrádku. Tam celá škola, ako jedno spoločenstvo, slávila svätú omšu. (viac…)

 

Slávnosti prvého sv. prijímania

Živého Ježiša v eucharistii tento rok v našej farnosti prijalo po prvýkrát 101 detí. Slávnosti prvého sv. prijímania sa konali na 4. a 5. veľkonočnú nedeľu. V celej príprave detí na prijatie sviatosti eucharistie majú hlavnú a nezastupiteľnú úlohu rodičia. Im patrí vďaka, že chcú odovzdávať vieru svojim deťom.

Bezprostredná príprava vo farskom spoločenstve začala v septembri minulého roku a mala 3 hlavné piliere: nedeľa – spoločenstvo – vedomosti. Potrebné vedomosti získavali deti okrem rodiny aj na hodinách náboženstva. Dôležitú úlohu tu mali aj naši katechéti – veľká vďaka za túto službu. Slávenie viery v spoločenstve sme sa snažili vytvoriť pri sv. omšiach za účasti detí v stredy. Tu, okrem katechétov, patrí poďakovanie tímu, ktorý pri týchto sv. omšiach pripravoval hudbu, projekciu a všetko potrebné. Pomocou pre rodičov upriamiť pozornosť na nedeľu a jej prežívanie v cirkevnom roku mali byť pracovné listy zamerané na evanjelium danej nedele doplnené o leporelo, ktoré vytváralo cestu k Ježišovi. Spoločne sme takto prišli do Ježišovej náruče.

Všetkým deťom a ich rodinám prajeme, aby sa s eucharistickým Ježišom stretávali čo najviac a tak mu umožňovali, aby on sám v nich ich vieru a lásku stále viac rozhojňoval.

 

Príprava k birmovke 2023

Prihlasovanie bolo ukončené. Príprava začala sv. omšou v piatok 1. 7. 2022.

Slávnosť udeľovania sv. birmovania

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. (1 Kor 12, 4 – 6)

 

Duch Svätý je ten, ktorý nás zjednocuje, aj keď každý zostávame sám sebou. Boží Duch je štedrým darcom Božích milostí a darov. V týchto myšlienkach sme prežili sobotu 23. apríla 2022, ktorá bola pre 48 mladých ľudí sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

Slávnosť udeľovania sv. birmovania bola zavŕšením niekoľko mesiacov dlhej cesty. Birmovanci sa pripravovali v skupinkách, kde ich viedli kňazi a sestra Benedikta. Piatkami sa birmovanci stretávali na sv. omši. Za ten čas, veríme - rástli nielen vedomostne ale hlavne duchovne, až sa stali súcimi byť dospelými kresťanmi. Ľuďmi, ktorých plecia sú pripravené na veľkú zodpovednosť. Ľuďmi, ktorí si uvedomujú svoju príslušnosť k Cirkvi a k farnosti. Ale predovšetkým ľuďmi, ktorí nemajú strach vyjadriť svoju vieru a hovoriť o nej iným. Veľkú vďaku si zaslúžia aj rodičia birmovancov, ktorí ich určite celý rok povzbudzovali slovom aj príkladom.

Nakoniec to najdôležitejšie. Mnohí ste sa počas roka za týchto našich mladých ľudí modlili a obetovali ste sa za nich. Bez modlitby a obety sa nemôže podariť žiadne dielo. Okrem vďačnosti za tieto veľké veci prijmite aj túto výzvu: Neustále sa modlíme! Za birmovancov ale aj za seba navzájom.

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie